Zakres Usług Klienci Indywidualni

Rejestr beneficjentów rzeczywistych – ostatnie dni na dokonanie wpisu

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został utworzony na mocy przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01 marca 2018 r. Dz.U.2020.971 t.j. z dnia 2020.06.01

CRBR jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek obowiązanych, którymi są:

– spółki jawne;

– spółki komandytowe;

– spółki komandytowo-akcyjne;

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

– spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217).

Na początek wyjaśnijmy dlaczego powstał rejestr

Ustanowienie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych to wymóg wynikający z art. 30 ust. 3 dyrektywy AML IV, która jest częścią regulacji przyjętych w celu zwiększenia przejrzystości rynku. Chodzi o dalsze uszczelnianie systemów podatkowych oraz utrudnianie finansowania działalności przestępczej.

Kim jest Beneficjent Rzeczywisty

Zgodnie z definicją ustawową Beneficjentem Rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

– sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,

lub

– w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Ustawa definiuje także inne przypadki, pozwalające na określenie beneficjenta w truście lub osobie prawnej innej niż spółka.

W praktyce ustalanie kim jest beneficjent rzeczywisty niesie za sobą szereg wątpliwości, jak na przykład w sytuacji gdy jedynym wspólnikiem jest fundusz inwestycyjny typu zamkniętego lub w sytuacji gdy mamy do czynienia ze spółką z udziałem jednostek sektora finansów publicznych.

Jakie dane należy zgłosić

– dane identyfikacyjne spółek, które są obowiązane do przekazywania oraz aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych. Dane te obejmują: nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w KRS oraz NIP.

– dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania obowiązanych spółek. Są to: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, a także informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Termin na zgłoszenie

– w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego;

–  w przypadku aktualizacji przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany; przy czym w sytuacji zmian mających charakter konstytutywny termin 7 dni liczony jest od dnia ich wpisania do KRS, natomiast w przypadku zmian mających charakter deklaratoryjny od momentu ich zaistnienia.

Jeśli chodzi o Spółki wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.) – mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 lipca 2020 r.

 Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Jak dokonać zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie, w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu.