obszary praktyki Ramy Prawa

KLIENCI BIZNESOWI

Od lat skutecznie wspieram przedsiębiorców w ich codziennej działalności, niezależnie od tego na jakim etapie rozwoju właśnie się znajdują. Towarzyszę przedsiębiorcom od początku (start-upy, pracownie projektowe, małe rodzinne manufaktury czy sklepy internetowe). Doradzam także tym którzy już mają wieloletnie doświadczenie ale chcą bardziej się rozwinąć, wyspecjalizować, wejść na nowy rynek (mali, średni i duzi przedsiębiorcy). Staram się zapobiegać podejmowaniu błędnych decyzji poprzez bieżące uczestnictwo w życiu przedsiębiorstwa. Analizuję przyjęty biznes plan by dostosować rozwiązania prawne do etapu rozwoju i możliwości danego podmiotu. Bezpośredni, stały kontakt zapewnia odpowiednie zrozumienie mechanizmów i relacji w strukturze. 

Obszar praktyki obejmuje sporządzanie opinii prawnych i analiz, bieżące doradztwo prawne, konstruowanie umów prawnych oraz innych dokumentów występujących w obrocie gospodarczym (weksle, oferty, zamówienia, dokumenty rejestracyjne do Krajowego Rejestru Sądowego), przekształcenia i likwidacje podmiotów gospodarczych, sprawozdania compliance dot. zgodności prowadzonej działalności z prawem, wytyczne dot. prawidłowego wykonywania obowiązków prawnych, sporządzanie pozwów, pism procesowych, wnoszenie środków odwoławczych w tym zażaleń, skarg, odwołań, reprezentacja w postępowaniach sądowych i pozasądowych, prowadzenie mediacji i negocjacji z kontrahentami, inne czynności wymagające nadzoru prawnego.

Obszar praktyki dotyczy wszelkich kwestii związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym: dot. kwestii spadkowych, użytkowania wieczystego, służebności, egzekucji z nieruchomości, gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, kwestii związanych z ujawnieniem praw w księdze wieczystej, lokali i nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Przeprowadzam także audyty poprzedzające zakup nieruchomości.

Doradztwo prawne obejmuje m.in. wdrożenie w organizacji wymogów RODO; obsługę prawną administratorów danych i podmiotów przetwarzających, doradztwo w kontaktach administratorów z osobami, których dane dotyczą w zakresie wniosków, żądań i sprzeciwów składanych do administratorów, sporządzanie wewnętrznych regulacji i polityk przetwarzania danych osobowych, zgód na przetwarzanie danych, doradztwo w zakresie prowadzenia rejestrów przetwarzania danych osobowych, sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych.

Zawarcie niemal każdej umowy wiąże się z wystąpieniem zobowiązania podatkowego. W ramach obsługi prawnej dokonuję odpowiedniej analizy prawno-podatkowej celem ustalenia czy i jakie zobowiązania podatkowe będą występować w ramach określonego stosunku prawnego. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy w razie potrzeby współpracuję z doradcami podatkowymi. 

Reprezentuję Klientów (w charakterze obrońcy lub pełnomocnika) na każdym etapie postępowania. Obszar praktyki obejmuje sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatne akty oskarżenia, subsydiarne akty oskarżenia, wnioski, środki zaskarżenia i inne pisma procesowe występujące w postępowaniu karnym, wykroczeniowym oraz wykonawczym.

Pomagam odzyskiwać należności na każdym etapie postępowania, tj. przedsądowym, sądowym i egzekucji komorniczej. Zakres czynności obejmuje m.in. monitoring stanu zadłużenia, sporządzenie wezwania do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem, skierowanie sprawy do sądu, sporządzenie wniosku egzekucyjnego. W toku postępowania egzekucyjnego m.in. monitorowanie czynności komornika, sporządzenie wniosku zabezpieczającego, skarga na komornika sądowego, zarzuty do planu podziału, wniosek o wyłączenie komornika sądowego, wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a także powództwa przeciwegzekucyjne.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw wykonuję tłumaczenia ekonomiczno-prawne (j. angielski) wszelkich dokumentów występujących w obrocie, jak np. umów, uchwał, dokumentów wewnętrznych, regulaminów etc. W wymaganym zakresie współpracuję z tłumaczami przysięgłymi.