krajowy rejestr zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych – od grudnia 2021 r.

Dowiedz się czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz kto może z niego skorzystać!

01 grudnia 2021 r. rusza długo zapowiadany Krajowy Rejestr Zadłużonych. Pierwotnie zakładano, że zostanie uruchomiony w grudniu 2020 r., natomiast dyskusja nad jego utworzeniem trwa już kilka lat. Rejestr ma ułatwić weryfikację naszego potencjalnego lub obecnego kontrahenta. Z łatwością będzie można sprawdzić, czy osoba lub podmiot jest trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub uczestniczył w tych postępowaniach w przeszłości, a także będzie można poznać mogli detale tych postępowań.

Kto będzie mógł mieć dostęp do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Rejestr jest jawny, co oznacza, że każda zainteresowana osoba będzie mogła mieć wgląd do danych tam zawartych. Jedynym warunkiem skorzystania z rejestru jest posiadanie dostępu do Internetu.

Kto dotyczy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

W Rejestrze tym (odmiennie niż w Krajowym Rejestrze Dłużników) będzie można ujawnić tylko niektóre kategorie podmiotów.

Poniżej lista podmiotów podlegających wpisowi do KRZ:

1. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania

a) restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544, 1629 i …),

b) upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,

c) zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;

d) w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;

2. wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

3. każdy podmiot czyli zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną –

– wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;

4. osoby fizyczne, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jakie informacje zawierać będzie Krajowy Rejestr Zadłużonych?

W treści uzasadnienia do projektu ustawy wskazano, że  „celem obwieszczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym nie jest tylko ostrzeganie uczestników obrotu przed niewypłacalnym dłużnikiem, ale także – a nawet w większym stopniu – zagwarantowanie pewności prawnej np. co do ważności czynności prawnych, ich skutków rzeczowych, skuteczności spełnienia zobowiązania itp.”.

KRZ zawierać może bardzo szczegółowe informacje (ponad 30 różnych informacji), w zależności od rodzaju podmiotu i wierzytelności, w tym takie informacje jak:

1. Podstawowe identyfikacyjne dane osobowe/podmiotowe (imię i nazwisko, adres, PESEL, firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, NIP, określenie, czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej);

2. Dane dotyczące prowadzonego postępowania tj.: nazwę sądu prowadzącego postępowanie; imię i nazwisko sędziego-komisarza; sygnaturę akt sprawy; informację o złożeniu przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, a także informację o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku dłużnika albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku; informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 Prawa upadłościowego; informację o składzie i stanie masy upadłości.

Dłużnicy alimentacyjni

O czym warto wiedzieć? Rejestr przewiduje także ujawnienie osób wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Dane te z urzędu zamieszczać będzie komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne, a w przypadku gdy komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego, dane zamieści organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Czy można dane zamieszczone w rejestrze usunąć?

Co do zasady dane nie będą mogły zostać usunięte. Niektóre dane, o których mowa w art. 5 (tj. o osobach, wobec których są lub były prowadzone postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne, w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego oraz o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej) oraz w art. 6 (tj. informacje o wspólnikach osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem) , przestają być ujawniane po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania. Ustawa przewiduje też krótszy 3-letni termin dla niektórych kategorii podmiotów np. w sytuacji gdy w postępowaniu został prawomocnie ustalony plan spłaty wierzycieli albo prawomocnie umorzono zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli wówczas dane zostaną usunięte po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego albo umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Jeszcze inny 7-letni termin przewidziano dla dłużników alimentacyjnych. Ich dane automatycznie przestają być ujawniane po upływie 7 lat od dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.