zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym

19 września 2020 r. weszła w życie kolejna nowelizacja prawa budowlanego. Jej głównym celem jest skrócenie i uproszczenie procesu ubiegania się o pozwolenie na budowę oraz uporządkowanie dotychczasowych przepisów.

Nowy podział projektu budowlanego

Jeśli chodzi o zmiany, którym może być zainteresowana osoba planująca budową domu jednorodzinnego ważną modyfikacją jest istotne ograniczenie ilości dokumentacji, przedkładanych na wczesnym etapie realizacji inwestycji. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 33 ust. 2 do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć trzy (nie jak dotychczas cztery) egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami).

Poza tym dokonano modyfikacji w ramach samego projektu. Zgodne z nowymi przepisami projekt budowlany składa się z trzech części. Inwestor będzie zobligowany do przedłożenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej dwóch części tj.:

  • projektu zagospodarowania terenu (na który składa się usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu)

oraz

  • projektu architektoniczno-budowlanego określający układ przestrzenny i projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe.

Powyższe oznacza, że projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym będą tą częścią projektu budowlanego, która będzie zatwierdzana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Natomiast projekt techniczny (trzecia część) nie będzie przedkładany do organu administracji architektoniczno-budowlanej, dzięki czemu wydawanie decyzji pozwolenia na budowę czy też przyjęcia zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej. Zmiany mają zatem na celu uporządkowanie dotychczasowego stanu prawnego.

Projekt techniczny składający się z opisu konstrukcji, instalacji, charakterystyki energetycznej  będzie trzeba złożyć na ręce kierownika budowy przed rozpoczęciem robót.

Co jeśli inwestor jest w trakcie uzyskiwania dokumentacji na starych zasadach? Mając na względzie, że prace projektowe przy niektórych inwestycjach są już w toku, zgodnie z przepisami przejściowymi projekt budowlany sporządzony na starych zasadach można będzie złożyć do 19 września 2021.

Uporządkowany katalog zwolnień z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

Znaczącą zmianą wprowadzoną wg nowych przepisów jest usystematyzowanie zakresu przedmiotowego art. 29 prawa budowlanego. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy: „celem proponowanych zmian jest ułatwienie inwestorom ustalenia, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia”. Dotychczasowa konstrukcja przepisów (poprzez wielokrotne odesłania do kolejnych przepisów ) powodowała, że inwestor nie był w stanie w prosty sposób odczytać, czy jego inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, zgłoszenia, czy jest zwolniona z obu tych obowiązków. Zatem zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 29 prawa budowlanego określono wyczerpujący katalogi robót budowlanych objętych obowiązkiem dokonania zgłoszenia. Tym samym, w większości przypadków, jeśli przed nowelizacją jakiś obiekt budowlany wymagał dokonania zgłoszenia, to także po nowelizacji będzie go wymagał, ale będzie to po prostu jednoznacznie wskazane w przepisie.

Rezygnacja ze wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę

Kolejna zmiana dotyczy samego wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę. Dotychczas, kwestia ta była regulowana rozporządzeniem wykonawczym, które wraz ze zmianami różnych przepisów (np. o ochronie danych osobowych) było wielokrotnie nowelizowane. Obecnie zrezygnowano w ogóle z ustalania wzoru, wskazując iż przepisy kodeksu postępowania administracyjnego są w tym względzie wyczerpujące, gdyż określają wszystkie niezbędne elementy decyzji administracyjnych.

Większa stabilność  działań inwestora

Ustawa wprowadza graniczny, pięcioletni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić w każdym czasie, co stwarzało stan niepewności prawnej. Nowe rozwiązania wprowadzają zasadę, że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji.